Infekcinės gyvulių ligos

Vasaris 23 d. 2010

Infekcinės gyvulių ligos

Infekcines ligas sukelia bakterijos, virusai ir kiti mikroorga­nizmai. Šios ligos labai išplitusios di­desnėse gyvulių fermose, tačiau ne­retai pasitaiko ir ūkininkų ar kelis gyvulius laikančių šeimininkų tvar­tuose.

Būdinga infekcinių ligų savybė ta, kad jos yra užkrečiamos, todėl to­kios ligos gali greitai paplisti tvarte, fermoje ar kur kas didesnėje terito­rijoje. Dėl šios priežasties, likus tvar­te infekcijos šaltiniui, gali susirgti ir visai sveiki, neseniai pradėti augin­ti gyvuliai. Be to, atsivežus gyvulius į tvartą, kartu su jais galima atsivežti ir ligų sukėlėjų.

Susirgus gyvuliui, būtina nusta­tyti, ar liga yra infekcinė. Pagrindi­niai infekcinės ligos požymiai yra bendri (pakilusi kūno temperatūra, pablogėjęs apetitas, sulėtėjusi gyvu­lio reakcija) ir specifiniai (būdingi konkrečiai ligai).

Įtarus, kad gyvulys susirgo už­krečiama liga, būtina kuo greičiau išsikviesti veterinarijos specialistą, kadangi tik jis gali nustatyti, kokia liga gyvulys serga ir kaip reikia gy­dyti. Infekcinės ligos gydomos anti­biotikais ir kitomis antimikrobinėmis medžiagomis, kurios specifiškai veikia skirtingus mikroorganizmus. Gydant svarbu sunaikinti infekcijos židinį organizme, todėl gyvuliui pa­sveikus, nereikia sumažinti antibio­tikų dozės ir gydymo kursą tęsti dar keletą dienų. Per anksti užbaigus gy­dymą, ne visiškai sunaikinti mikro­bai gali atsigauti, gyvulys vėl su­sirgs, apkrės kitus, o sukėlėjas išplis tvarte.

Nugaišus gyvuliui, reikia žinoti jo kritimo priežastį. Gyvulio vidaus organai (plaučiai, kepenys, blužnis, inkstai) siunčiami į veterinarijos la­boratoriją, kur nustatoma, nuo ko­kios ligos gyvulys krito, išskirtų bak­terijų atsparumas antibiotikams. Tu­rint šiuos duomenis, galima apsau­goti kitus gyvulius nuo ligos, o jiems susirgus, parinkti efektyvų gydymą.

Infekcinių ligų lengviau iš­vengti nei jas įveikti, todėl svar­bu žinoti, kaip tai padaryti. Šie patarimai padės apsaugoti gyvu­lius nuo užkrečiamų susirgimų:

  • pirkite gyvulius iš žinomų gy­vulių augintojų;
  • venkite gyvulių iš didelių fer­mų ar kompleksų, nes ten jie papras­tai būna apsikrėtė vienokiais ar kito­kiais infekcinių ligų sukėlėjais;
  • atsivežkite gyvulius į švarius, o jei anksčiau tvarte buvo pasireiš­kusi infekcinė liga – dar ir dezinfekuo­tus tvartus;
  • jei lankotės kaimynų tvartuo­se ar fermose, neikite ta pačia ava­lyne j savo tvartus (galite išplatinti ligų sukėlėjus);
  • nupirktus gyvulius kurį laiką laikykite atskirai nuo savųjų – pama­tysite, ar atvežtieji gyvuliai sveiki;
  • naikinkite graužikus – pagrin­dinius mikrobų platintojus;
  • užtikrinkite savo gyvuliams rei­kiamas laikymo ir šėrimo sąlygas.

Norint išvengti infekcinių susir­gimų, gyvulius reikia vakcinuoti. Tai – efektyvi, nebrangi, nekenks­minga gyvulio sveikatai procedūra. Gydymas kainuos daug brangiau, o pasekmės bus blogesnės, kadangi li­gos sukėlėjai paplis tvarte, ir gyvu­liai anksčiau ar vėliau vėl susirgs.

Atminkite, kad kai kurios užkre­čiamos gyvulių ligos pavojingos ir žmogui, todėl sergančių tokiomis li­gomis gyvulių nevalia pjauti, o jiems kritus, pasirūpinkite savo pačių ir aplinkos apsauga.

 

Savas ūkis

Dalintis su draugais:
Kiti straipsniai
Geras pašaras – riebus ir maistingas pienas

Geras pašaras – riebus ir maistingas pienas

Norint pieno sudėtį keisti per šė rimą, reikia suprasti, kaip virškinami pa šarai.

Vasaris 23 d. 2010
Arklių ligos ir jų profilaktika

Arklių ligos ir jų profilaktika

Arklio sveikata labai pri klauso nuo šėrimo, priežiū ros ir jo naudojimo. Arklių užkrečiamas ligas sukelia bakterijos, virusai, mikro skopiniai grybai arba jų nuodingos (toksinės) medžiagos bei parazitai. Dažniau arkliai serga neužkrečiamomis

Vasaris 23 d. 2010
Baltimingi pašarai kiaulėms

Baltimingi pašarai kiaulėms

Kiaulėms dažnai trūksta proteinų ir vienos iš nepakei čiamų amino rūgščių – lizino. Kad jų užtektų, racionuose būtini baltymingi pašarai, kurie yra labai brangūs, kai kuriuos koncentratus (sojų rupinius) tenka importuoti iš užsienio.

Vasaris 23 d. 2010
Ilgalaikiai žolynai jūsų ganykloms

Ilgalaikiai žolynai jūsų ganykloms

Kalvotose eroduojamose dirvose sunku auginti žemės ūkio au galus ir verstis tradicine žemdirbyste, nes jos yra jautrios žemės dirbimui. Norint pelningai ūkininkauti, reikia gauti per 2 t/ha javų, daugiau kaip 20 t/ha bulvių.

Vasaris 23 d. 2010
Šiaudai irgi pašaras

Šiaudai irgi pašaras

Pastaraisiais metais šiaudai paliekami pūti lauke arba su­deginami, tačiau tinkamai paruošti jie yra neblogas pašaras mažiau pienin goms karvėms, nesunkiai dirbantiems arkliams, o taip pat avims ir vyres niems penimiems galvijams.

Vasaris 23 d. 2010